Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Όλες οι ανακοινώσεις2022-09-26T11:30:31+03:00
706, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού και Συσκευών του Βηματοδοτικού Κέντρου (CPV 33182210-4) για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν. Χανίων», για δύο (2) έτη, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.099.981,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.649.822,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%.

07.06.2024|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

706, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 3D ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV 33112000-8)» για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

07.06.2024|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

606, 2024

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ – (13) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ axcent-lyra x2 ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ. (CPV 50421000-2)

06.06.2024|Διακηρύξεις Διαγωνισμών Άνω των Ορίων|

Δείτε περισσότερα εδώ.

306, 2024

Διακήρυξη με αριθμό 15/2024 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 352270 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Επισκευής & Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2)» για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

03.06.2024|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

3005, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2024 – ΕΣΗΔΗΣ 347840 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (CPV 98300000-6)-ΚΑΕ:0429 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

30.05.2024|Ανοικτοί Κάτω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top