Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr
Όλες οι ανακοινώσεις2022-09-26T11:30:31+03:00
3011, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172394,172397) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1), Ενδοφθάλμιων Φακών (CPV 33731110-7) και Υλικών Φακοθριψίας (CPV: 85121281-6) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Τμήματος

30.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2511, 2022

Πρόσκληση (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg (CPV 39713200-5), ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 39713211-5) για την αναβάθμιση των υποδομών του ΓΝ Χανίων

25.11.2022|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ εδώ.

2511, 2022

Διακήρυξη Νο1 Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ» (CPV 33141116-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.940,33 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.

25.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1711, 2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 71620000-0) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

17.11.2022|Έρευνα αγοράς|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1111, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/2022 ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (176822) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV:44190000-8, 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (08-28 ΚΑΙ 08-33) ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ»

11.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top