Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει θεσπιστεί διαδικασία κατάρτισης Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης στα δημόσια μαιευτήρια και στις ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές.

Την επομένη ημέρα του τοκετού και εντός δέκα ημερών, πρέπει να προσέλθετε και να δηλώσετε το νεογέννητο στο Γραφείο Δηλώσεων- Γραμματεία, το οποίο στεγάζεται στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής στο ισόγειο από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00π.μ. έως 13:00π.μ., προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα και αντίγραφα):

Στις περιπτώσεις που δεν δύναται ο ένας εκ των δύο να προσέλθει, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από δημόσια αρχή, όπου θα εξουσιοδοτεί ο ένας τον άλλο για τη διαδικασία του Τμήματος Δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράλειψης της παραπάνω δήλωσης εντός δέκα (10) ημερών από τον τοκετό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα (30) ευρώ. Εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τον τοκετό, το πρόστιμο ανέρχεται στα εξήντα (60) ευρώ (αρθ. 49 παρ.1 Ν. 344/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 33 Ν. 4674/2020).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αστυνομικές ταυτότητες και των 2 γονέων (πρωτότυπες και φωτοτυ-πίες κάθε ταυτότητας).
  • Στην περίπτωση πολιτών Κρατών-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους.
  • Στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη Χώρα. Άλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνής Προστασίας (Υ.Α. 4831/ΦΕΚ Β΄ 1841/2013), σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή αν ο γάμος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γάμου με σφραγίδα «APOSTILLE του υπουργείου εσωτερικών» μεταφρασμένη στα ελληνικά από δικηγόρο με μικρά και τονισμένα γράμματα, ισχύος εντός τελευταίου εξαμήνου.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ισχύος εντός τελευταίου εξαμήνου.

*Σημείωση: Αναφορικά με την υποβολή αίτησης για τη λήψη επιδόματος τοκετού, απαιτείται οι γονείς να γνωρίζουν κατά την καταχώρηση των στοιχείων του νεογνού IBAN τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η μητέρα και email της μητέρας του νεογνού.

Τηλέφωνο γραμματείας: 2821322269
e-mail γραμματείας: grmaia@chaniahospital.gr