Επείγουσες εισαγωγές γίνονται όλο το 24ωρο με χειρόγραφο εισιτήριο του εφημερεύοντα ιατρού στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Η έκδοση της ηλεκτρονικής εισαγωγής πραγματοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Τακτικές εισαγωγές πραγματοποιούνται τις πρωινές ώρες 7:00 με 14:30 από Δευτέρα έως και Παρασκευή ύστερα από χειρόγραφο εισιτήριο με υπογραφή και σφραγίδα του Ιατρού που εξέτασε των ασθενή. Η έκδοση της ηλεκτρονικής εισαγωγής πραγματοποιείται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Κατά την εισαγωγή τους, επείγουσα ή τακτική, οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίζουν το ΑΜΚΑ και το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα ή το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Σε περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής, τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομίζονται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών το συντομότερο δυνατόν, από τους οικείους του ασθενούς. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίζουν διαβατήριο, άδεια παραμονής ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο που να δηλώνει τη νομιμότητα της παραμονής τους στη χώρα.

Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του εξιτηρίου του νοσηλευομένου, μετά τα πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου παραδίδεται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών ( εργάσιμες μέρες και ώρες) όπου και τακτοποιούνται και οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του νοσηλευθέντος ( εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα). Σε περίπτωση εξιτηρίου σε ώρα ή μέρα που τα Γραφείο κίνησης είναι κλειστό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2821342244 και 2821342242 από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 7:30 με 14:30.

Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα Υγείας, η Νοσηλεία του καλύπτεται πλήρως, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά τα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι ανασφάλιστοι Έλληνες που έχουν ΑΜΚΑ υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4368/2016 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση των εξόδων Νοσηλείας. Οι ανασφάλιστοι αλλοδαποί, εφόσον προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( άδεια παραμονής – αίτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα) που χρειάζονται, υπάγονται και αυτοί στο Ν. 4368/2016 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής των εξόδων Νοσηλείας. Οι ασθενείς που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και είναι σε ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής των εξόδων Νοσηλείας λόγω κάλυψης αυτών από το Ταμείο ασφάλισής τους, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν φωτοτυπία της κάρτας κατά την εισαγωγή τους ή και μέχρι την ημερομηνία εξιτηρίου τους.

Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος και δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, οφείλει, με την έξοδό του, να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των ημερών νοσηλείας του, ή το κόστος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε, για το ύψος της οποίας μπορεί να ενημερωθεί από το αρμόδιο γραφείο (Λογιστήριο Ασθενών).

Αν πάλι, διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, το κόστος της νοσηλείας του, μπορεί να αναλάβει η ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία ενημερώνεται για την εισαγωγή του από τον ίδιο τον ασθενή και οφείλει να αποστείλει το δικαιολογητικό με το οποίο αναλαμβάνει τα έξοδα νοσηλείας του πελάτη της στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Email: kinisis@chaniahospital.gr. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από το συμφωνητικό που έχει συνάψει ο ασθενής με την ασφαλιστική του εταιρία τότε καταβάλλει ο ίδιος την προαναφερόμενη δαπάνη. Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα λάβει από το Νοσοκομείο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό για την απαίτηση εξόφλησης της δαπάνης από την Ιδιωτική του ασφάλεια και στη φορολογική του δήλωση (αφορά αλλοδαπούς ασθενείς μη κατόχους ΑΜΚΑ ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης).