Ο ρόλος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας στα Νοσοκομεία περιγράφονται στο Π.Δ. 87/86 (ΦΕΚ 32/τ.α/27-03-86) σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 10 παρ. 3 αναφέρεται ότι τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας έχουν «την ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους, για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά την μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας». Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Το Τμήμα εφαρμόζει μεθόδους Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα, Ομάδες, Οικογένειες και την Κοινότητα. Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτική και υποστηρικτική βοήθεια σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας τα οποία επηρεάζουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Ο ρόλος του κοινωνικού Λειτουργού

Το αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Π.Δ. 50/89 όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες αποβλέπουν: α) στην πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων και β) στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα.

Η ομάδα των Κοινωνικών Λειτουργών του Νοσοκομείου παρέχει στους ασθενείς και στις οικογένειές τους εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτικής και συνηγορίας σε θέματα υγείας, διαχείρισης οξέων, ψυχοκοινωνικών κρίσεων και μετανοσοκομειακής φροντίδας. Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες του Νοσοκομείου συμβάλει στην βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που
επιδρούν στη λειτουργικότητα της ζωής του ασθενή και του περιβάλλοντος του. Για την διεκπεραίωση τους συνεργάζεται στενά με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ειδικότερα:

 • Εντοπίζει, διερευνά και αξιολογεί ειδικά προβλήματα ατόμων που απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ή παραπέμπονται σε αυτό, από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Προετοιμάζει τον ασθενή και τους οικείους του για την παραδοχή της ασθένειας και της αναγκαιότητας των μέτρων θεραπείας που πρέπει να ληφθούν.
 • Βοηθάει τον ασθενή για την καλή προσαρμογή του στο Νοσοκομειακό περιβάλλον.
 • Συμβάλει στη διαμόρφωση και διατήρηση εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους οικείους του και στην προετοιμασία του ασθενούς και του περιβάλλοντός του.
 • Διαμεσολαβεί, ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για ειδικά θέματα των ασθενών και διασυνδέει τους εξυπηρετούμενους με τις υπηρεσίες, προκειμένου την από κοινού αναζήτηση λύσεων για την κατάστασή τους ή την παραπομπή τους σε αυτές.
 • Συντελεί στην επανένταξη των ασθενών στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, την αποκατάστασή τους σε νέο.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές.
 • Συμμετέχει στην διεπιστημονική ομάδα με το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου.
 • Παρέχει εκπαίδευση και εποπτεία των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των ΑΕΙ, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης τους στο επάγγελμα.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας συνίσταται στην:

 • Ψυχοκοινωνική διαγνωστική εκτίμηση με βάση τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της κάθε περίπτωσης με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση για αποκατάσταση.
 • Συμβουλευτική – υποστήριξη των ασθενών και της οικογένειάς τους σε θέματα διαχείρισης ιατρο-κοινωνικών προβλημάτων, διερεύνηση ασφαλιστικής κάλυψης, παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας.
 • Υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους στη διάρκεια της νοσηλείας τους.
 • Προσαρμογή στην ασθένεια και υποστήριξη προς τα άτομα που φροντίζουν τον ασθενή.
 • Παρέμβαση σε κρίση λόγω ασθένειας.
 • Διαχείριση τραύματος και διαχείριση πένθους και απώλειας.
 • Κινητοποίηση του εξυπηρετούμενων και του περιβάλλοντός τους.
 • Παροχή πληροφοριών – προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές.
 • Συνεργασία και διασύνδεση με άλλες δομές της κοινότητας.
 • Παραπομπές σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας.

Λόγοι Παραπομπής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Οι ασθενείς παραπέμπονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: α) από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, β) απευθύνονται με δική τους πρωτοβουλία, γ) είτε παραπέμπονται από άλλες Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας απευθύνονται:

 • Ανασφάλιστοι ή άποροι ασθενείς
 • Μοναχικοί
 • Άστεγοι
 • Άνεργοι
 • Άτομα με οικονομικά προβλήματα
 • Εξαρτημένα άτομα
 • Πολιτικοί πρόσφυγες – οικονομικοί μετανάστες
 • Πάσχοντες από χρόνια νοσήματα
 • Ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα
 • Θύματα κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας
 • Όσοι χρήζουν μετανοσοκομειακής φροντίδας
 • Άτομα με ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας
 • Άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες -ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και δέχονται κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Εργαζόμενοι του Νοσοκομείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος

Τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας βρίσκονται στο ισόγειο του Νοσοκομείου δίπλα στην κεντρική είσοδο.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 έως 15:00.

Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στελεχώνουν οι παρακάτω Κοινωνικοί Λειτουργοί:

Προϊσταμένη:
Σασλή Ελένη: 2821342234
Κοινωνικοί Λειτουργοί:
Κωστούλας Αναστάσιος: 2821342232
Μαρινάκης Γρηγόριος: 2821342232
Νυσταζάκη Ευτυχία: 2821342233
Παπαδοπούλου Δήμητρα: 2821342257–258–688