Κυρίαρχη βάση στο στο όραμά μας είναι ο πολίτης και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς αυτόν. Όραμα της Διοίκησης και όλων των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, είναι το νοσοκομείο μας να παρέχει όσο το δυνατόν πιο άρτιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτόν το φορέα συμβάλλουμε καθημερινά, ο καθένας από το δικό του αντικείμενο εργασίας, στην αποκατάσταση και προαγωγή υγείας του πληθυσμού της Κρήτης. Η αποστολή του Νοσοκομείου συνίσταται:

  • Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών περίθαλψης
  • Στην ειδίκευση, τη συνεχή εκπαίδευση και την επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας
  • Στην ανάπτυξη και προαγωγή των υπηρεσιών περίθαλψης
  • Στην συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας
  • Στην εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης και νέων διαδικασιών που βελτιώνουν την παραγωγικότητα
  • Στην ανάπτυξη και πιστοποίηση διαδικασιών