Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr
Προκηρύξεις Διαγωνισμών2022-08-31T17:37:02+03:00
3011, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172394,172397) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1), Ενδοφθάλμιων Φακών (CPV 33731110-7) και Υλικών Φακοθριψίας (CPV: 85121281-6) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Τμήματος

30.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2511, 2022

Διακήρυξη Νο1 Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ» (CPV 33141116-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.940,33 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.

25.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1711, 2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 71620000-0) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

17.11.2022|Έρευνα αγοράς|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1111, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/2022 ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (176822) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV:44190000-8, 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (08-28 ΚΑΙ 08-33) ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ»

11.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

811, 2022

Τροποποίηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού με αριθμ. 27/2022 Διακήρυξης και αριθμ. πρωτ. 27175/26-10-2022(ΑΔΑΜ 22PROC011491431 2022-10-26 και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ :173430- ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΕ GEL ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ)

08.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

811, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝOΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (cpv 38434580-5)

08.11.2022|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top