Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”, διορίστηκε με την υπ’ αριθμ.: Γ4β/Γ.Π.864/27-01-2021 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 72/04-02-2021 (τεύχος ΥΟΔΔ).
Πρόεδρος είναι ο Μπέας Γεώργιος, Integrated Master του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, , κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου – MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ – HMU, Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος”.
Αντιπρόεδρος είναι ο Μπολώτης Εμμανουήλ, Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Bradford – ΗΒ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου του Northumbria του Newcastle– ΗΒ, Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος”.

Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • O Παπαδάκης Δημήτριος, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης,
  • Ο ΡαΪσάκης Κωνσταντίνος, Φαρμακοποιός.
  • Ο Φραγκάκης Εμμανουήλ, Φυσικοθεραπευτής.
  • Ο Καραβιτάκης Εμμανουήλ, Παιδίατρος (ως αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών του νοσοκομείου).
  • Ο Παντιέρας Νικόλαος, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (ως αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου).

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  • O Κοββαντζής Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
  • Η Σταματάκη Ελεάννα, Επιχειρηματίας.
  • Η Κουριδάκη Ελένη, Συνταξιούχος Δικηγόρος.
  • Η Μανιμανάκη Αικατερίνη, Ορθοπεδικός (ως αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών του νοσοκομείου).
  • Ο Καπής Στέφανος, ΔΕ Τεχνικός – Οδηγός, (ως αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου).

Γραμματέας του Δ.Σ. είναι ο Καλογεράκης Βαρδής – ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού με αναπληρώτρια του την Στρατουδάκη Παγώνα – ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού.
Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται στο Ν.3329/2005 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4812/2021 και ισχύει), Άρθρο 15 (παρ.6 και παρ.7).
Η λειτουργία του Συμβουλίου ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας- Ν.2690/1999 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), Κεφάλαιο Δεύτερο –Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης, (άρθρα 13, 14, 15).