Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και εφαρμόζοντας:

  1. Τον νόμο 4368/2016, άρθρο 58, (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016)
  2. Την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ. 97136, ΦΕΚ 4316/τ. Β’ 30/12/2016 τεύχος Β΄.
  3. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. Α3α/οικ. 4121/19-01-2017 με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης & λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου», αναρτά στον ιστότοπο του, την παρακάτω Λίστα Χειρουργείου:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων Η Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων βάσει κλινικής εκτίμησης της κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών ανά κλινική.
Στη Λίστα αναγράφονται:

  • Η Κλινική του Νοσοκομείου.
  • Η σειρά προτεραιότητας στην Λίστα της Κλινικής. Η κατάταξη γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή με κριτήρια την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής στην Λίστα καθώς και την κατηγορία βαρύτητας του κάθε περιστατικού.
  • Ο μοναδικός αριθμός εγγραφής (χειρουργείου) αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή, κατά την εγγραφή του στη Λίστα (μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και
  • δίνεται σε κάθε ασθενή από τον θεράποντα ιατρό του.
  • Το είδος επέμβασης του χειρουργείου.
  • Παρατηρήσεις.

Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα και ελέγχεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση) από την Επιτροπή Χειρουργείου.
Την ευθύνη τήρησης της Λίστας φέρει ο εκάστοτε χειρουργός που συντάσσει το πρόγραμμα χειρουργείου της κλινικής που διευθύνει.
Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας τους μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου.

Παρατηρήσεις: Επισημαίνουμε ότι οι ασθενείς που είχε πραγματοποιηθεί η κλινική τους εκτίμηση πριν την έναρξη της λίστας χειρουργείων, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό τους ώστε να πληροφορηθούν τον μοναδικό αριθμό εγγραφής τους στην Λίστα.

Λίστα Χειρουργείου (Για εισαγωγές)

Λίστα Χειρουργείου (Για τους ασθενείς)