Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» αναγνωρίζει την ανεκτίμητη αξία και κρίσιμη σημασία των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες τους.

Σκοπός των τμημάτων ΤΕΙ, ΤΕΠ, Αιμοδοσίας, Αιματολογικό και ΜΤΝ του Νοσοκομείου μας είναι η παροχή διαρκώς βελτιούμενων, έγκαιρων και ποιοτικά πληρέστερων υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των ασθενών με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες/ επιθυμίες τους, όπως ερμηνεύονται από τους αρμόδιους κλινικούς ιατρούς, αλλά και στις ανάγκες των συνοδών ή/και επισκεπτών τους. Παράλληλα, σκοπός της Αιμοδοσίας αποτελεί η παροχή διαρκώς καλύτερων υπηρεσιών στους αιμοδότες της με στόχο την αύξηση της εθελοντικής προσφοράς αίματος.

Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται ως εγκατεστημένο εργαλείο Διοίκησης, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών των ανωτέρω πέντε τμημάτων μέσω:

  • της τήρησης των αρχών που προδιαγράφονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) αλλά και συνολικά της τήρησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
  • του συντονισμού και της παρακολούθησης όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό την διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
  • της συνεχούς εκπαίδευσης και καθοδήγησης του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τις Διοικήσεις των πέντε Τμημάτων, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Σύστημα Ποιότητας.
  • της συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.
  • της διαρκούςεπικαιροποίησης της διαχείρισης των αναγνωρισμένων κινδύνων που διέπουν την λειτουργία των πέντε Τμημάτων.
    με τελική επιδίωξη τη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των «ενδιαφερόμενων μερών».

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Διοίκηση τόσο των πέντε Τμημάτων όσο και του Νοσοκομείου γενικότερα, δεσμεύεται να υποστηρίζει, εμψυχώνει και ενδυναμώνει συνεχώς την επιστημονική ανάπτυξη, διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Το προσωπικό των πέντε Τμημάτων και του Νοσοκομείου, οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχονται.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται από τα Τμήματα και ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητά της.

Κατεβάστε την Πολιτική Ποιότητας από εδώ.

Κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Πληροφοριακών συστημάτων για τους χρήστες από εδώ.

Κατεβάστε την Πολιτική backup του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρήτης από εδώ.