Αρμοδιότητες

Στο Νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί, βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/10 (21 Α΄) και της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔ). Το Γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στο ισόγειο του Νοσοκομείου, αριστερά από την κεντρική είσοδο.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, τα Γραφεία μεριμνούν για:

 • Τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων καθώς και τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
 • Την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας
 • Την ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
 • Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας
 • Την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των Νοσοκομείων
 • Την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του
 • Τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή
 • Τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, γραπτής επώνυμης αναφοράς, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και την ηθική διάσταση της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, αρμόδιες για την απρόσκοπτη και κατάλληλη παροχή υπηρεσιών είναι οι οργανικές μονάδες του Νοσοκομείου προς τις οποίες απευθύνεται ο Πολίτης και υπεύθυνοι για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος άπτεται των αρμοδιοτήτων τους, είναι οι εργαζόμενοι με τους οποίους συναλλάσσεται άμεσα ο Πολίτης σε κάθε σημείο επαφής του με τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Για περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος δηλώνει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί και αφού εξαντληθεί κάθε εναλλακτική δυνατότητα μέσω της θεσμοθετημένης ιεραρχίας κάθε Υπηρεσίας -όπως προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/07)- οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, προκειμένου να αναζητηθεί δόκιμη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, να καταγραφεί η δυσλειτουργία που παρουσιάσθηκε στη διαδικασία και να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, με στόχο την αποφυγή επανάληψης του προβλήματος.

Το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔ) συνεργάζεται με τα Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ), Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Κίνησης Ασθενών, τη Διοίκηση και τις λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους υπαλλήλους του Νοσοκομείου, οι οποίοι διαθέτουν το κατάλληλο μείγμα προσόντων και δεξιοτήτων, την ανάλογη εργασιακή υποδομή, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων, όπως απαιτεί το αντίστοιχο profile της θέσης.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, ήτοι:

 • Ν.2071/92 (123 Α΄/14.7.1992), Άρθρα 47 & 94-100
 • Ν.2716/99 (96 Α΄/17.5.1999), Άρθρα 1& 2
 • Ν.2519/97 (165 Α΄/21.8.1997), Άρθρο 1>
 • Ν.2619/98 (132 Α΄/19.6.1998), Άρθρο 1
 • Ν.3418/05 (287 Α΄/28.11.2005)
 • Π.Δ.216/01 (167 Α΄/25.7.2001

Εν κατακλείδι, το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου Χανίων μεριμνά για την τήρηση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών-χρηστών υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΥ όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα χρηστά ήθη.

Μέλη Γραφείου

Γιάννης Στεφανογιάννης, Μ.Sc., M.A., PhD cand., Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων – Τηλέφωνο: 2821022199, email: proaspisi@chaniahospital.gr
Eλένη Σασλή – Κοινωνική Λειτουργός