Στο Νοσοκομείο μας μπορείτε να αιτηθείτε:

  • Πιστοποιητικό νοσηλείας σε κλινική
  • Αντίγραφο φακέλου νοσηλείας από κλινική
  • Ενημερωτικό Σημείωμα νοσηλείας σε κλινική/γνωμάτευση

1) Από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, εφόσον έχετε εξεταστεί ή /και έχετε εισαχθεί για βραχεία νοσηλεία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών – Λήψη αρχείου

2) Από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, εφόσον έχετε νοσηλευθεί σε κάποια κλινική του Νοσοκομείου – Λήψη αρχείου

Όταν η νοσηλεία αφορά τον ίδιο τον ασθενή/αιτούντα θα πρέπει να επιδεικνύεται η Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ).

Όταν η αίτηση πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο, για ασθενή για τον οποίο διατηρείται ιατρικός φάκελος στο Νοσοκομείο, θα πρέπει να κατατίθεται επίσημη εξουσιοδότηση του ασθενούς ή απόφαση ορισμού οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη (σε περίπτωση απόφασης ορισμού προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη θα πρέπει να προσκομίζεται και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή μη άσκησης ένδικων μέσων).

Όταν η αίτηση αφορά τρίτα πρόσωπα που θεμελιώνουν έννομο συμφέρον πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο ασθενούς, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επί της αιτήσεως το ειδικό έννομο συμφέρον με την προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων ή να υπάρχει Εισαγγελική Εντολή όπου να αναλύεται το έννομο συμφέρον.

Όταν το αίτημα αφορά ανήλικο τέκνο η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση (σε pdfέντυπο υπεύθυνης δήλωσης) περί άσκησης της γονικής μέριμνας και μη περιορισμού αυτής με κάποια δικαστική απόφαση, η οποία να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις κλπ).

Όταν το αίτημα αφορά στοιχεία θανόντα θα πρέπει να αποδεικνύεται το κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντα ή η συγγένειά του και να προσκομίζονται τα στοιχεία των λοιπόν εχόντων έννομο συμφέρον πρόσβασης στα στοιχεία του ιατρικού φακέλου θανόντος.

Για την απόδειξη του κληρονομικού δικαιώματος των συγγενών απαιτούνται:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
3) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης (άλλης) διαθήκης από Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το Ν. 4055/2012 από 01/03/2013 αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης είναι το οικείο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του θανόντος.
Για τους αποβιώσαντες πριν την 01-03-2013 οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης θα απευθυνθούν και στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του θανόντος.
4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα του άνω δικαστηρίου της κληρονομιάς (δικαστήριο της κληρονομιάς είναι το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας κατοικίας του κληρονομουμένου και αν δεν αποδεικνύεται η κατοικία, τη τελευταίας διαμονής του ), περί του ότι το εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου επί της κληρονομιάς δεν έχει αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαστικώς, δι εγέρσεως κατ’ αυτού (κληρονόμου) σχετικής αγωγής.
5) Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα της κληρονομιάς, περί του ότι ο εκ διαθήκης ή εξ αδιάθετου κληρονόμος δεν έχει αποποιηθεί την επαχθείσα σ’ αυτόν ως άνω κληρονομιά, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμίας (άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα), δηλαδή μέσα σε ένα τετράμηνο από τη δημοσίευση της διαθήκης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αντί των πιστοποιητικών 1 – 5 ο νόμος ορίζει ότι τόσο ο εκ διαθήκης όσο και ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος μπορεί να προσκομίσει:
1. Το προβλεπόμενο από τα άρθρα 1956 επόμ. Αστικού Κώδικα κληρονομητήριο, πιστοποιητικό που εκδίδεται κατόπιν αποφάσεως του άνω δικαστηρίου της κληρονομιάς και το οποίο αποδεικνύει το κληρονομικό του δικαίωμα και τη μερίδα που αναλογεί σ’ αυτόν επί της κληρονομιάς και
2. Πιστοποιητικό του αρμοδίου γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς περί του ότι το κληρονομητήριο τούτο δεν έχει αφαιρεθεί ούτε έχει κηρυχθεί ανίσχυρο από το δικαστήριο τούτο (άρθρο 1965 Αστικού Κώδικα).

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου και θα εξεταστούν από τη Νομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στην περίπτωση που μετά την εξέταση των δικαιολογητικών ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ο αιτών ενημερώνεται σχετικά.

Σε περίπτωση επείγοντος, θα πρέπει να αποδεικνύεται το επείγον χορήγησης αντιγράφου του ιατρικού φακέλου, με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, διαφορετικά η αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός ευλόγου χρόνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.