Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαΐου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Απριλίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μάρτιος  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Φεβρουαρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2021