Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

19720/5-8-2022 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 990046907Τ-ΥΓΛ) προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για την πλήρωση 10 θέσεων γιατρών του κάδου ΕΣΥ

2022-08-08T11:23:40+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

19720/5-8-2022 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 990046907Τ-ΥΓΛ) προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για την πλήρωση 10 θέσεων γιατρών του κάδου ΕΣΥ2022-08-08T11:23:40+03:00

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:27339/14-12-2020 (ΣΟΧ1/2021) Ανακοίνωση του Γ.Ν. Χανίων

2021-07-15T18:05:27+03:00

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι [...]

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:27339/14-12-2020 (ΣΟΧ1/2021) Ανακοίνωση του Γ.Ν. Χανίων2021-07-15T18:05:27+03:00

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ”

2021-07-15T18:06:23+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ”2021-07-15T18:06:23+03:00

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών για την υλοποίηση της Πράξης «Δράση 9.IV.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης – Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. – Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη»

2021-07-15T18:09:00+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών για την υλοποίηση της Πράξης «Δράση 9.IV.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης – Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. – Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη»2021-07-15T18:09:00+03:00

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο Νοσοκομείο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.1614/23-1-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020, για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. – Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

2022-03-02T17:11:41+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο Νοσοκομείο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.1614/23-1-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020, για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. – Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».2022-03-02T17:11:41+02:00
Go to Top