Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ

«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.»

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» υλοποιεί τις κάτωθι πράξεις:

Ενταγμένα έργα ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Έργο Προϋπολογισμός
έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δικαιούχος Πορεία Υλοποιήσης ΟΠΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση μικτού ψηφιακού συστήματος Ψηφιακής Καρδιο-Αγγειογραφίας ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 680.000,00 € ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ολοκληρώθηκε 5052145
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 2.319.400,00 € ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ολοκληρώθηκε στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 5075964
«Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5070503 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 3.044.280,00 € ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας Ολοκληρώθηκε 5070503
Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ- Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 91.840,00 € ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ολοκληρώθηκε 5041964

Ενταγμένα έργα ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

«Ενεργειακή αναβάθμιση με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 5.446.200,00€ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προς μεταφορά στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 5062142