Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156006,156007,156008,156009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 345.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

2022-05-11T16:47:16+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156006,156007,156008,156009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 345.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»2022-05-11T16:47:16+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156010, 156011, 156012, 156013, 156014, 156015) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝOΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 476.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

2022-05-11T16:47:45+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156010, 156011, 156012, 156013, 156014, 156015) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝOΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 476.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»2022-05-11T16:47:45+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2022 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 155917) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ SPECT-CT (CPV 33111620-3)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

2022-05-11T16:48:18+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2022 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 155917) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ SPECT-CT (CPV 33111620-3)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»2022-05-11T16:48:18+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “155501”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών «Επισκευής & Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2)», για ένα έτος, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 627.861,60 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.255.723,20 ευρώ

2022-05-11T16:49:22+03:00

Δείτε πειρσσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “155501”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών «Επισκευής & Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2)», για ένα έτος, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 627.861,60 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.255.723,20 ευρώ2022-05-11T16:49:22+03:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 /2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 145605,1) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV 33696700-2)

2022-05-11T17:03:19+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 /2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 145605,1) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV 33696700-2)2022-05-11T17:03:19+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2021 – (ΕΣΗΔΗΣ “145232”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών «Αποκομιδής, Μεταφοράς & Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων» (CPV 90524400-0)»

2022-05-11T17:05:03+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2021 – (ΕΣΗΔΗΣ “145232”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών «Αποκομιδής, Μεταφοράς & Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων» (CPV 90524400-0)»2022-05-11T17:05:03+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 /2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 145605) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV 33696700-2)

2022-05-11T17:05:26+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 /2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 145605) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV 33696700-2)2022-05-11T17:05:26+03:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)

2022-05-11T17:06:30+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)2022-05-11T17:06:30+03:00

Σχετικα με τον ορισμο νεας ημερομηνιας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών TOY Δημόσιου Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ Διαγωνισμού, Διακήρυξη 09/2021 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143156), για την προμήθεια Στολών και Υποδημάτων Νοσηλευτικού προσωπικού (ΑΔΑΜ 21PROC009549467 2021-11-16)

2022-05-11T17:09:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Σχετικα με τον ορισμο νεας ημερομηνιας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών TOY Δημόσιου Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ Διαγωνισμού, Διακήρυξη 09/2021 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143156), για την προμήθεια Στολών και Υποδημάτων Νοσηλευτικού προσωπικού (ΑΔΑΜ 21PROC009549467 2021-11-16)2022-05-11T17:09:21+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)

2022-05-11T17:19:09+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)2022-05-11T17:19:09+03:00
Go to Top