Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
  3. Ο Αναπληρωτής Διοικητής.

Τα ανωτέρω όργανα διέπονται από τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.3329/05, όπως ισχύει.