Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Xανίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και της Αποκεντρωμένης Οργανικής του Μονάδας (ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ), διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 • Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του ν.3528/2007 (Α΄26), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από το Διοικητή του Νοσοκομείου.
 • Μια (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με βαθμό 2ο η οποία καταλαμβάνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή, όταν ορίζεται.
 • Δύο (2) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81).

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:

Α) Από ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ, που τοποθετούνται σε θέσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1397/1983, όπως ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό. Στις θέσεις συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις του καταργούμενου με τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 3 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, ΝΠΔΔ «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων», όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 13
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 10
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 14
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
3
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 12
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 9
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΩΡΛ 5
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 10
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 3
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 11
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. 2
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 8
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 3
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 6
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 2
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση –συντονισμό του έργου της εφημερίας) 8
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 197*

* Εκ των ανωτέρω 197 θέσεων οι πέντε (5) θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις της αριθ. Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 Κ.Υ.Α. (Β΄3884) δεν συνυπολογίζονται στα τιθέμενα όρια του π.δ/τος 87/1986.

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στην ΜΕΘ, απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στην ΜΕΘ Παίδων, απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΝΝ απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ προκειμένου να στελεχωθεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) , ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 7.1 της υπ΄ αρ. Υ4δ/ΓΠ οικ 22869/2012 (Β΄874) Απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως ισχύει. Όταν πρόκειται δε, για κατάληψη θέσης Επ.Α΄ και Επ. Β΄, προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής.

Β) Από ειδικευόμενους ιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων ιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται όπως παρακάτω. Στις θέσεις συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις του καταργούμενου με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παρ.3) του ν.4052/2012, όπως ισχύει, ΝΠΔΔ «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων»:

 • ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
  Πέντε (5) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

 • Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
  Πέντε (5) θέσεις (ο ένας (1) υπηρετούν του πρώην ΘΨΠΧ ασκεί τα καθήκοντά του αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
 • Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας
  Εννέα (9) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
  Δύο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Φυσικών Ιατρικής – Ακτινοφυσικής
  Δύο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
  Μία (1) θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

 • Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
  Δέκα (10) θέσεις (οι δύο (2) υπηρετούντες του πρώην ΘΨΠΧ ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
 • Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
  Εφτά (7) θέσεις (οι δύο (2) υπηρετούντες του πρώην ΘΨΠΧ ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
 • Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
  Τριάντα πέντε (35) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας
  Είκοσι (20) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
  Μια (1) θέση
 • Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας-Διατροφής
  Δυο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπευτών
  Πέντε (5) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπευτών
  Τρεις (3) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
  Είκοσι (20) θέσεις
 • Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
  Είκοσι επτά (27) θέσεις
 • Κλάδος ΔΕ Μαγείρων
  Εφτά (7) θέσεις (οι δύο (2) υπηρετούντες του πρώην ΘΨΠΧ ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
  Τρεις (3) θέσεις
 • 3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται όπως παρακάτω. Στις εν λόγω θέσεις συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις του καταργούμενου με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 3) του ν. 4052/12, όπως ισχύει, Ν.Π.Δ.Δ. «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

 • Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
  Δέκα πέντε (15) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

 • Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
  Διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) θέσεις (οι τρεις (3) υπηρετούντες του πρώην ΘΨΠΧ ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
 • Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
  Εφτά (7) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
  Σαράντα (40) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
  Εκατόν ογδόντα πέντε (185) θέσεις (ο ένας (1) υπηρετούν του πρώην ΘΨΠΧ ασκεί τα καθήκοντά του αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
 • Κλάδος ΔΕ Επιμελητών Ασθενών
  Πέντε (5) θέσεις (οι τρεις (3) υπηρετούντες του πρώην ΘΨΠΧ ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

 • Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
  Εκατόν δώδεκα (112) θέσεις (οι πέντε (5) υπηρετούντες του πρώην ΘΨΠΧ ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών, Νοσοκόμων– Φυλάκων Ασθενών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4.ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία, τα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελές Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται όπως παρακάτω. Στις εν λόγω θέσεις συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις του καταργούμενου με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 3) του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, Ν.Π.Δ.Δ. «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων»:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

 • Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  Δέκα έξι (16) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
  Δύο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων
  Δύο (2) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

 • Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  Έντεκα (11) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
  Έξι (6) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  Οκτώ (8) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
  Τέσσερεις (4) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 • Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  Εξήντα δύο (62) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Γραμματέων, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων, Βιβλιοθηκονομίας, Διοικητικού-Διαχειριστικού, Μεταφραστών-Διερμηνέων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
 • Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
  Δέκα (10) θέσεις
 • Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
  Εφτά (7) Θέσεις
 • Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
  Είκοσι (20) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

 • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  Πενήντα (50) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών –τριών, Πλυντών –τριών, Πρεσαδόρων – Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων, Βοηθών Κηπουρού και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
 • Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
  Τριάντα πέντε (35) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων, Επιμελητών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
  Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
  Τριάντα (30) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων, Πλυντών-τριών σκευών μαγειρείων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
 • Κλάδος ΥΕ Εργατών
  Επτά (7) θέσεις
 • Κλάδος ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων
  Εφτά (7) θέσεις

5.ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται όπως παρακάτω. Στις εν λόγω θέσεις συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις του καταργούμενου με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 3) του ν. 4052/12, όπως ισχύει, Ν.Π.Δ.Δ. «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων».

 • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
  Δέκα (10) θέσεις
  Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Βιοιατρικής Τεχνολογίας και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
  Έντεκα (11) θέσεις
  Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών-Τεχνιτών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών, Βιοιατρικής Τεχνολογίας και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
  Πενήντα επτά (57) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων – Κτιστών, Αμμοκονιαστών, Ξυλουργών – Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών – Υδροχρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτών, Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών, Κουρέων – Κομμωτών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

6.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Δυο (2) θέσεις δικηγόρων

7. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ) και λοιπών αποκεντρωμένων μονάδων αυτής.

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 8
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 12

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

 • Κλάδος Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
  Δέκα (10) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
  Δύο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
  Δύο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  Πέντε (5) θέσεις
 • Κλάδος ΠΕ Εκπαιδευτών Ειδικής Αγωγής
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
  Δυο (2) θέσεις
  Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

 • Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
  Έντεκα (11) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
  Δύο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
  Μια (1) θέση
 • Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπευτών
  Τέσσερεις (4) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπευτών
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
  Σαράντα (40) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
  Δέκα (10) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  Τέσσερεις (4) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
  Δυο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
  Δυο (2) θέσεις
 • Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
  Μια (1) θέση
 • Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
  Δυο (2) θέσεις
  Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών-Τεχνιτών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 • Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
  Τριάντα πέντε (35) θέσεις
 • Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
  Δέκα τρεις (13) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Γραμματέων, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων, Βιβλιοθηκονομίας και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
 • Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
  Τέσσερεις (4) θέσεις
 • Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
  Δέκα τρεις (13) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων – Κτιστών, Αμμοκονιαστών, Ξυλουργών – Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών – Υδροχρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτών, Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών, Κουρέων – Κομμωτών, Ηλεκτρολογίας και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στην ειδικότητα γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
 • Κλάδος ΔΕ Φαρμακείου
  Μία (1) θέση
 • Κλάδος ΔΕ Μαγείρων
  Δυο (2) θέσεις

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

 • Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
  Δέκα πέντε (15) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών, Νοσοκόμων – Φυλάκων Ασθενών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
 • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  Πέντε (5) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών –τριών, Πλυντών –τριών, Πρεσαδόρων – Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων, βοηθών κηπουρού και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
 • Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
  Τέσσερεις (4) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων, Επιμελητών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
 • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
  Δέκα (10) θέσεις
  Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων, Πλυντών-τριών σκευών μαγειρείων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
 • Κλάδος ΥΕ Εργατών
  Τρείς (3) θέσεις
 • Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  Πέντε (5) θέσεις

  8. Α.ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

8. Β. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ) και λοιπών αποκεντρωμένων μονάδων αυτής.

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΝΟΣΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΝΟΣΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΝΟΣΛΕΥΤΙΚΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου ορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ο Προϊστάμενος της Ιατρικής Υπηρεσίας, των ιατρικών τομέων και των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας, ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 7 του ν.2889/2001, όπως ισχύει).

 • Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
 • Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Λογοθεραπείας ή ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Εργοθεραπείας ή ΤΕ Λογοθεραπείας ή ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής.

2. Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:

 • Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής.
 • Στα Τμήματα υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής, ενώ στο τμήμα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που καλύπτει το τμήμα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής.

3. Στη Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:

 • Στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
 • Στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.
 • Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραμματείας, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
 • Στα Τμήματα Κίνησης Ασθενών και Επιστασίας-Ιματισμού υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού.
 • Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικής ή του κλάδου ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Στα Τμήματα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software) και Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware), υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

4. Στην Τεχνική-Ξενοδοχειακή Υπηρεσία υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.
Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.

5. Στο Αυτοτελές Τμήμα Κλινικής Διατροφής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας και αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διαιτολογίας-Διατροφής ή ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.

6. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

7. Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ορίζεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ως υπεύθυνος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, άνευ της καταβολής οποιουδήποτε επιδόματος θέσης ευθύνης. Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν κάθε φορά.