Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος-Μέλος της ΕΕ που προχώρησε σε επίσημη υποβολή και της εγκρίθηκε το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

  • «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
  • «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
  • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
  • «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
  • Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
  • για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» υλοποιεί τις κάτωθι πράξεις:

  • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 6003295και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027»

Ενταγμένα έργα ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ στο ΕΠ Κρήτη 2021-2027

Έργο Περιγραφή Προϋπολογισμός έργου Δικαιούχος ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΣ
«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στο γενικό νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έξι χειρουργικών τραπεζών μεταφερόμενης επιφάνειας 2.252.071,76 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ “O ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 6003295
Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση Γ κάμερας SPECT CT
Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ψηφιακών φορητών ακτινολογικών επί κλίνης και ενός DEXA διπλής φωτ. απεικόνισης
Υποέργο 4: Προμήθεια και εγκατάσταση ενδοσκοπικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργικού τομέα και μονάδας τεχνητού νεφρού
Υποέργο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείων οφθαλμολογικού και αναισθησιολογικού τμήματος
Υποέργο 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ακτινοδιαγνωστικού τμήματος (Ψηφιακός ορθοπαντομογράφος/Κεφαλομετρικό και C-ARM)