Υπηρεσίες -Παροχές

 • Κλινική Δερματολογία
  • Δερματολογική εξέταση
  • Έλεγχος σπίλων – δερματοσκόπηση
  • Φλεγμονώδεις παθήσεις δέρματος
  • Παιδοδερματολογία
  • Θεραπείες ψωρίαση
  • Θεραπείες ακμής
 • Δερματοχειρουργική
  • Βιοψία δέρματος
  • Ηλεκτροκαυτηρίαση
  • Αφαίρεση σπίλων
  • Αφαίρεση ύποπτων κακοηθών επεξεργασιών δέρματος
  • Ενδοβλαβική θεραπεία με κορτικοστεροειδή
  • Επεμβατική αφαίρεση μικρών βλαβών δέρματος