Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αντικείμενο την ανέγερση νέας τριώροφης ψυχιατρικής πτέρυγας – δωρεάς Γεωργίου Γ. Μαλινάκη – επέκταση ψυχιατρικής κλινικής Γ. Ν. Χανίων

2022-05-18T10:41:37+03:00

Πρόσκληση Περίληψη Πρόσκλησης