Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Η Επιτροπή αποτελείται από εικοσιτρία (23) τακτικά μέλη, από τα οποία συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ), η οποία αποτελείται από:

Την Πρόεδρο της ΕΝΛ
Την Αντιπρόεδρο της ΕΝΛ
Τους Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, κάθε τρίμηνο και έκτακτα, μετά από πρόσκληση
της ΟΕΕ, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων
υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διοίκηση, η
Ιατρική Υπηρεσία και το Επιστημονικό Συμβούλιο.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο ρόλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
“Άγιος Γεώργιος” είναι ο έλεγχος και η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων,
σχεδιάζοντας, παρακολουθώντας, αξιολογώντας, προτείνοντας μέτρα και ελέγχοντας
την εφαρμογή τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Επιτήρηση και καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τον έλεγχο και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για εφαρμογή ασφαλών πρακτικών στη παροχή φροντίδας των ασθενών.
 • Επιτήρηση της καθαριότητας του Νοσοκομείου.
 • Επιτήρηση Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών (ΠΑΜ) σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Παροχή οδηγιών για μόνωση και μέτρων προφύλαξης και διασποράς
  των ΠΑΜ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Καταγραφή των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών σε συνεργασία με το Mικροβιολογικό Εργαστήριο και τους κλινικούς ιατρούς.
 • Άμεση αντιμετώπιση κρουσμάτων ή επιδημικών εξάρσεων νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την υγιεινή των χεριών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΟΥ και οδηγιών του ΕΟΔΥ (τα 5 βήματα για την υγιεινή
  των χεριών).
 • Καταγραφή συμμόρφωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των
  χεριών.
 • Επιτήρηση σωστής χρήσης απολυμαντικών/ απορρυπαντικών (εργαλεία, ενδοσκόπια,
  κ.λπ).
 • Επιτήρηση απομάκρυνσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΑΥΜ), σε συνεργασία
  με την Επόπτρια Υγείας.
 • Προφύλαξη των επαγγελματιών υγείας από λοιμώξεις (εκπαίδευση, εμβολιασμοί).
 • Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς
  δηλούμενων νοσημάτων στον ΕΟΔΥ.
 • Επιτήρηση μαγειρείων, δικτύου πόσιμου νερού, αποικισμού δικτύου νερού με
  Legeonellaspp., μικροβιολογικής και χημικής ποιότητας του νερού αιμοκάθαρσης,
  προγραμμάτων απεντομώσεων-μυοκτονιών, σε συνεργασία με την επόπτρια Δημόσιας
  Υγείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:


2821022207 – 204

Email:

entolimoxis@chaniahospital.gr