Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προκηρύξεις Θέσεων

Προκηρύξεις Θέσεων

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:27339/14-12-2020 (ΣΟΧ1/2021) Ανακοίνωση του Γ.Ν. Χανίων 

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€)

16-6-2021

Print Friendly, PDF & Email